Maria_louise91 » Specials » Europees recht

De Europese Unie en Recht

De Europese Unie en Recht Als één van de 27 lidstaten van de Europese Unie moet Nederland zich houden aan de regelgeving afkomstig uit Europa. De lidstaten hebben samen regels opgesteld en het kader hiervoor vastgelegd in het Eu-verdrag en het Werkingsverdrag. In verordeningen en richtlijnen is deze regelgeving v erder uitgewerkt. Het Hof van Justitie moet echter regelmatig uitleg geven over bepalingen uit de wetgeving van de Eu. In deze special een kijk op het Europees recht.

Vroeger

Het begin

In 1957 richten een aantal staten de Europese Unie op om meer samenwerking tussen verschillende Europese staten te bewerkstelligen. Het doel was, en is nog, een zo groot mogelijke integratie van de markt te verkrijgen. Dit lukt alleen door uniform regels op te stellen die voor alle lidstaten gelden. Deze regelgeving is toen der tijd vastgelegd in een verdrag. Dit verdrag vormde alleen een kader, de echte, gespecificeerde regelgeving kwam tot uitdrukking in verordeningen, richtlijnen en besluiten. Al deze vormen van wetgeving hebben een eigen functie en worden op hun eigen manier toegepast binnen de lidstaten.

De instellingen

De Europese Unie kent verschillende instellingen die samen het bestuur en de wetgeving van Europa vormen. Deze instellingen, of ook wel organen genoemd, besturen de Unie en zorgen voor de uitvaardiging van de hierboven genoemde wetgevingsvormen. De organen hebben bestuurlijke en ook wetgevende taken op zich genomen en alle landen zijn in de meeste organen vertegenwoordigd. De wetgevende organen zijn: het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De andere organen zijn: de Europese Raad, de Centrale Bank en de Rekenkamer.

Nu

Ondertussen telt de Unie 27 lidstaten en in 2009 is het oude verdrag vervangen door twee nieuwe verdragen: het Eu-verdrag en het Werkingsverdrag. Men spreekt hier ook wel van het verdrag van Lissabon. Nog steeds vormen deze verdragen het kader voor de latere wetgeving in de vorm van verordeningen, richtlijnen en besluiten. Het aantal organen is uitgebreid met de hierboven al genoemde Europese Centrale Bank en de Raad van Europa. Het Hof van Justitie heeft het, vooral na de ingang van het nieuwe verdrag, nog elke dag druk met het uitleggen van de bepalingen uit de verdragen van de Europese Unie. Vooral de jurisprudentie van het Hof speelt een belangrijke rol bij de rechtsontwikkeling. Het is dan ook noodzaak om in deze special extra aandacht te besteden aan de jurisprudentie van het Hof.

Instellingen van de Europese Unie: het Europees Parlement

Op 1 december 2009 is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Europese Unie en haar instellingen. Dit verdrag heeft een aantal veranderingen aangebr…

Instellingen van de Europese Unie: de Europese Raad

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is er voor de Europese Raad veel veranderd. In het verdrag wordt namelijk bepaald dat de Europese Raad voortaan een instelling va…

Instellingen van de Europese Unie: de Raad

Voor de Raad van de Europese Unie zijn er na 1 december 2009 een aantal zaken veranderd. Op die datum is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Eur…

Werking van het Europees recht in de nationale rechtsorde

Het Europees recht heeft tegenwoordig een enorme invloed op ons nationaal recht. Europa probeert ons recht te harmoniseren met het recht van andere lidstaten om zo een uniforme rechtsorde te vormen. O…
Het vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen

Binnen de EU gelden een aantal fundamentele vrijheden, het vrij verkeer van goederen is daar één van. Deze vrijheid moet er voor zorgen dat mensen in alle lidstaten zonder belemmeringen goederen kunne…
Besluitvorming binnen de Europese Unie

Besluitvorming binnen de Europese Unie

Door het vormen van de Europese Unie hebben de lidstaten delen van hun eigen soevereiniteit overgedragen op de instellingen van de Unie. Hierdoor heeft de Unie een bevoegdheid gekregen om regelgeving…
De Europese Unie en rechtsbescherming: verdragsschending

De Europese Unie en rechtsbescherming: verdragsschending

In een aantal belangrijke arresten heeft het Hof van Justitie uitgelegd dat de Europese Unie een nieuwe rechtsorde is met eigen regels. Wil dit concept op de gewenste manier werken, dan zullen deze re…
De Europese Unie en rechtsbescherming: nietigverklaring

De Europese Unie en rechtsbescherming: nietigverklaring

Handhaving van regels van de Europese Unie gebeurt via het Europees Hof van Justitie. In de loop der jaren zijn er vele spraakmakende arresten geweest waarin het Hof uitleg geeft over de interpretatie…
De Europese Unie en rechtsbescherming: prejudiciële vragen

De Europese Unie en rechtsbescherming: prejudiciële vragen

Binnen de Europese Unie is het Hof van Justitie het belangrijkste rechtsprekende orgaan. Het Hof kan echter niet elk beroep van een lidstaat of particulier behandelen. Rechters van de lidstaten zelf h…
Gepubliceerd door Maria_louise91 op 08-05-2011, laatst gewijzigd op 05-06-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Let op de bronnen onder elk artikel!